O CORE i związku CORE z CST

This post is available in: English (angielski) Español (hiszpański) Português (portugalski, Brazylia) Français (francuski) العربية (arabski) Suomi (fiński) Italiano (włoski) Deutsch (niemiecki) 简体中文 (chiński uproszczony) polski Українська (ukraiński) Ελληνικα (grecki) اردو (urdu), there may also be a subsite in your language, see "Subsites" in the top menu.

Spis treści

Cel i kontekst CORE i CST

System CORE powstał w wyniku opisanych w Historii wydarzeń związanych z “działaniami podstawowymi” i rozwijał się przez ostatnie prawie 30 lat przy udziale wielu osób, patrz: Podziękowania.

CORE System Trust (CST) jest nieformalnym stowarzyszeniem, które posiada prawa autorskie do instrumentów CORE, ale stara się promować ich wykorzystanie bez konieczności uiszczania opłat za powielanie (szczegóły w części Prawa autorskie i licencje ). CST składa się obecnie z trzech osób, z których wszystkie były zaangażowane w rozwój instrumentów i systemu CORE od samego początku i wnoszą trzy różne, uzupełniające się zestawy doświadczeń i perspektyw. Naszym celem jest ochrona praw autorskich oraz zachęcanie i wspieranie wykorzystania instrumentów w duchu, jaki przyświecał nam od początku. Skupiamy się na instrumentach i ich wykorzystaniu, ale poniżej zamieszczamy kilka informacji biograficznych.

To zestawienie słów w tytułach prac związanych z instrumentami z końca 2014 r. daje dość dobre wyobrażenie o tym, jak duży wpływ miały te instrumenty.

Ochrona praw autorskich

CST posiada prawa autorskie do instrumentów CORE i chroni je. Nie chodzi o to, by zarabiać pieniądze:
(a) zapewnienie, że wszyscy mają pewność, iż używają tych samych instrumentów, tam gdzie jest to właściwe, tak aby wyniki były porównywalne we wszystkich pracach z użyciem tych instrumentów oraz
(b) utrzymanie wysokiego standardu zatwierdzonych tłumaczeń.

Instrumenty są naszą własnością (w przypadkach nieco bardziej skomplikowanych, gdy do instrumentu dołączone są materiały chronione prawami autorskimi innych osób, będzie to wyraźnie zaznaczone). Od momentu wprowadzenia na rynek w 1998 r. były one objęte licencją “copyleft” na powielanie na papierze, tzn. można je powielać bez zmian, bez uiszczania opłat. Od 2015 r. są one objęte licencją typu copyleft i mogą być powielane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), zob. Prawa autorskie i licencje. Oznacza to, że nie pobieramy opłat za powielanie, nie tylko na papierze, jak to miało miejsce do tej pory, ale także w programach komputerowych, pod warunkiem że nie zostaną one w żaden sposób zmienione, w tym przetłumaczone bez wyraźnej zgody.

Duch CORE

Istniało wiele aspektów “ducha CORE”, ale najważniejsze z nich to zasada “oddolności”: decyzje dotyczące wykorzystania narzędzi powinny być podejmowane przez praktyków, którzy decydują, co jest odpowiednie dla ich pracy; oraz zasada współpracy między praktykami, badaczami/praktykami i naukowcami w celu zbadania i opracowania najbardziej użytecznych sposobów wykorzystania narzędzi. Zawsze zależało nam szczególnie na tym, aby były one wykorzystywane w PRNs (Practitioner Research Networks) oraz w filozofii PBE (Practice Based Evidence) w takim samym stopniu, jak w filozofii EBP (Evidence Based Practice). Nadal publikujemy, prawie wyłącznie we współpracy z użytkownikami instrumentów, aby promować takie prace (w tym prace w tym duchu, które mogą nie wykorzystywać instrumentów CORE, nigdy nie uważaliśmy ich za jedyne realne narzędzia) i mamy nadzieję wykorzystać tę stronę internetową także do promowania takich prac.

Powiernicy

Michael Barkham

Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym i przez ponad 30 lat zajmowałem się badaniami nad psychoterapią, pełniąc funkcje profesorskie na uniwersytetach w Leeds i Sheffield. W ramach badań prowadzonych w ramach Sheffield Psychotherapy Projects w latach 80. zainteresowałem się opracowywaniem miar i stosowaniem miar wyników w rutynowej praktyce.

Wraz z Chrisem i Frankiem należałem do zespołu, który opracował CORE-OM i związane z nim instrumenty pochodne. Zastosowanie środków CORE w rutynowej praktyce przyczyniło się do rozwoju dowodów opartych na praktyce w zakresie terapii psychologicznych.

Miałem szczęście pracować nad szeregiem wysokiej jakości opracowań, w których wykorzystano zbiory danych CORE i które przyczyniły się do stworzenia uzupełniającej bazy danych dotyczących terapii psychologicznych w stosunku do tej, którą dostarczają same randomizowane badania kontrolowane.

Obecnie jestem dyrektorem Centrum Badań nad Usługami Psychologicznymi na Uniwersytecie w Sheffield, a moje obecne zainteresowania dotyczą łączenia zalet dowodów opartych na praktyce i metodologii badań.

Obecnie jestem dyrektorem Centrum Badań nad Usługami Psychologicznymi na Uniwersytecie w Sheffield, a moje obecne zainteresowania dotyczą łączenia zalet dowodów opartych na praktyce i metodologii badań.

Chris Evans

Podobnie jak Michael i Frank, jestem zaangażowany w system CORE od pierwszego spotkania MHF w 1994 roku. Z wykształcenia jestem “psychoterapeutą medycznym”, czyli psychiatrą specjalizującym się w psychoterapii. Pracę w psychiatrii rozpocząłem w 1984 roku i od razu wiedziałem, że chcę kontynuować karierę w psychoterapii, zarówno jako praktyk, jak i badacz. Oprócz szkolenia Royal College, specjalizującego się w psychoterapii analitycznej, szkoliłam się również w zakresie Analizy Grupowej oraz Terapii Rodzin i Terapii Systemowej.

Pracowałem klinicznie w różnych miejscach, od szpitali o zaostrzonym rygorze po środowiskowe ośrodki psychoterapii w ramach NHS i organizacji charytatywnych, szczególnie interesując się osobowością i zaburzeniami osobowości. W 2016 r. przestałem pracować klinicznie. W moich badaniach wykorzystałam szkolną fascynację matematyką i szczególnie interesowały mnie matematyczne i statystyczne sposoby pomiaru subiektywnych doświadczeń. To zainteresowanie, wraz z pasją do otwartych standardów, dystrybucji copyleft, a później oprogramowania open source, doprowadziło mnie do projektu CORE.

W CST odpowiadam za tłumaczenia oraz pytania i zagadnienia psychometryczne i statystyczne, a także prowadzę stronę internetową i odpowiadam na zapytania.

Frank Margison

Jestem psychiatrą zajmującym się psychiatrią ogólną i psychoterapią. Byłem zaangażowany w tworzenie Towarzystwa Badań nad Psychoterapią w Wielkiej Brytanii od początku jego istnienia, czyli od wczesnych lat osiemdziesiątych, i przez trzy lata pełniłem funkcję wiceprezesa. Pracowałem nad kilkoma aspektami badawczymi – w tym nad problemami psychiatrycznymi u rodziców oraz rozwijaniem i nauczaniem psychodynamiczno-interpersonalnego modelu psychoterapii. [PIT] Jest również klinicystą w Manchester Mental Health and Social Care Trust w Gaskell Psychotherapy Centre, a przez ostatnie pięć lat pracował jako wizytujący psychiatra w zakresie doradztwa dla studentów na University of Manchester i Manchester Metropolitan University.

Od czasu, gdy byłam jedną z osób odpowiedzialnych za grant MHF, w ramach którego opracowano CORE-A, jestem aktywnie zaangażowana w tworzenie CORE w ramach zarządzania klinicznego – w NHS i w sektorze doradztwa uniwersyteckiego. Ważne jest, aby rutynowe działania były łatwe do przeprowadzenia. Od wielu lat angażuję się w tworzenie systemu, który może wspierać praktykę, a jednym z moich zadań jako członka CORE było gromadzenie doświadczeń w zakresie zarządzania klinicznego przy użyciu rutynowych miar.

Od czasu, gdy byłam jedną z osób odpowiedzialnych za grant MHF, w ramach którego opracowano CORE-A, jestem aktywnie zaangażowana w tworzenie CORE w ramach zarządzania klinicznego – w NHS i w sektorze doradztwa uniwersyteckiego. Ważne jest, aby rutynowe działania były łatwe do przeprowadzenia. Od wielu lat angażuję się w tworzenie systemu, który może wspierać praktykę, a jednym z moich zadań jako członka CORE było gromadzenie doświadczeń w zakresie zarządzania klinicznego przy użyciu rutynowych miar.

Systemy zarządzania informacją CORE (CIMS)

Zdarza się, że ludzie przychodzą tutaj, gdy chcą poznać firmę CORE Information Management Systems (CIMS) i na odwrót. CIMS stworzył CORE-PC, a obecnie kompleksowy system oprogramowania CORE-Net, który początkowo dostarczał tylko instrumenty CORE, a obecnie dostarcza również wiele innych instrumentów (oraz zapewnia niezbędne wsparcie dla użytkowników tych systemów). Do 2015 r. CST udzielało CIMS jedynie licencji na umieszczanie instrumentów CORE w oprogramowaniu, aby CIMS mogło odzyskać znaczne koszty związane z tworzeniem takich systemów i ich obsługą. Od 2015 r. nadal obejmują one instrumenty CORE, ale są całkowicie niezależne od CST i vice versa.

Następny: “historia ; podziękowania .


Strona utworzona 1/1/2015, ostatnia aktualizacja 5/3/21; autor CE/CST; zdjęcie nagłówkowe Aime la Plagne, Francja, CE; licencja tekstu i zdjęcia: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) .

Cel sprawdzania treści (nie dla ludzi!): p8W6&QTTHWk@UHY

Scroll to Top